June 30, 2008

> ฮือๆๆๆ วันนี้ Britney ก็เดินร้องไห้อีกแล้ว


ถือเป็นวันเศร้าแงๆ อีกหนึ่งวัน ด้วยสภาพชุดที่แบบว่า ..... ครั้งนี้ ปาปาเก็บภาพเธอร้องไห้กับ Jackie เพื่อนสนิทของคุณแม่
เหมือนเพลง Lucky เลยเน๊อะ She's so lucky she's a star but she cry cry cry in her lonely heart thinkin if there's nothin missin in my life then why do these tears come at night +++++++++++ )