March 1, 2009

> แพมมี่ เซ็กซี่ พุงย้วยซะแ้ล้ว


ดาราแต่งหน้าเขาว่าดูไม่จืดยังไม่พอ ป้าแพม Pamela Andersonช่างกล้า นอกจากจะโนบราตามสไตล์ฝรั่งมังค่าแล้ว พุงหลามๆ ยังโผล่มาทักทายชาวบ้านร้านช่องกะให้จำเซ็กซี่สตาร์กันไม่ได้เลยทีเดียว คือป้าเขามาสภาพนี้ตั้งใจมาช้อปแถว Malibu จิมๆ นะ